Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – MONITORING

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

 

  1. Na terenie centrum handlowego Galeria Nowotarska stosowany jest monitoring wizyjny. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe „Valg-Podhale” Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 17, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7351007801, REGON: 490550904, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS: 0000028493.

 

  1. Możesz skontaktować się z nami przesyłając korespondencję na adres wskazany powyżej lub kontaktując się z nami telefonicznie pod nr: 510 180 182 lub mailowo pod adresem: administracja@valg.com.pl

 

  1. Monitoring wizyjny obejmuje obszar wokół siedziby Administratora, w tym chodniki i parkingi wokół budynku Galerii Nowotarskiej, a także wejścia oraz ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku oraz kluczowe pomieszczenia biurowe (z wyłączeniem obszarów, gdzie z przyczyn prawnych lub technicznych monitoring nie został zainstalowany np. toalet, przebieralni oraz innych pomieszczeń sanitarnych lub socjalnych, znajdujących się na terenie centrum handlowego). Obraz z monitoringu może, ale nie musi zawierać danych w zakresie wizerunku lub stanowiących dane osobowe. Monitorowanie odbywa się w sposób ciągły.

 

  1. Twoje dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym to interesem jest w szczególności zachowanie bezpieczeństwa i możliwości odtworzenia ewentualnych incydentów stanowiących zagrożenie dla osób oraz mienia Administratora. Dane te mogą być przetwarzane również w celach dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, a także w postępowaniach przed organami władzy publicznej.

 

  1. Twoje dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 7 dni od dnia nagrania.

 

  1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu ułatwienia skorzystania z przysługujących uprawnień zachęcamy do kontaktu z nami, w sposób opisany w pkt. 2. Z uwagi na szczególny charakter przetwarzania danych osobowych przy pomocy rejestracji obrazu, nie wszystkie z tych praw mogą być możliwe do realizacji, np. prawo do sprostowania danych.

 

  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z prowadzonym systemem monitoringu.

 

  1. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w państwie trzecim (poza obszarem EOG).

 

  1. Administrator nie będzie wykorzystywać Twoich danych osobowych do profilowania.

 

  1. Nagrania lub zarejestrowane na nich dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie podpisanych umów powierzenia, świadczących pomoc w zakresie np. konserwacji i naprawy sprzętu służącego do rejestrowania.
WordPress Theme built by Shufflehound. COPYRIGHT © 2020 Buy&Fly. Wszelkie prawa zastrzeżone